Apr 20, 2008

یک ترم محرومیت از تحصیل برای حمیدرضا امیرخانی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد

شنبه ۳۱م فروردین ۱۳۸۷
خبرنامه امیرکبیر: حمیدرضا امیرخانی از فعالان دانشگاه فردوسی مشهد توسط کمیته انضباطی این دانشگاه به یک ترم محرومیت از تحصیل محروم شده و ممنوع الورود شد.

گفتنی است کمیته انضباطی بدون در اختیار دادن هیچ فرصتی به وی برای تنظیم دفاعیه اقدام به صدور حکم نموده است و اتهامات مطرح شده و حکم صادره صرفا مربوط به فعالیتهای نشریاتی وی بوده است.

طی یک ماه گذشته فعالین کانون نشریات دانشگاه مشهد به کمیته انضباطی احضار شده، خانواده های ایشان ارعاب شده و با تهدید مستقیم قائم مقام بسیج دانشگاه به برخورد فیزیکی روبرو گشته اند.

No comments: