Apr 20, 2008

آزادی


سه شنبه ۲۷ فروردین بهروز کریمی زاده یکی از دانشجویان "آزادی خواه و برابری طلب" که در جریان ۱۳ اذر ۸۶ دستگیر شده بود و به زندان اوین و تحت شکنجه های شدید قرار گرفته بود به قرار وثیقه سنگین ۳۰۰ میلون تومانی از زندان ازاد شد. تبریک!

دانشجویان سوسیالیست دانشگاههای سراسر ایران

No comments: